Des de l’ACEB (Assemblea Catalana d’Entitats de la Bicicleta) es va impulsar el Manifest Ciclista pel 27S per tal de situar la bicicleta a l’agenda política del país en un moment tan singular com són els comicis electorals del 27S.

Val a dir que la incorporació dels 12 punts del Manifest no es pot dir que s’hagi produit amb èxit, doncs les referències a la bicicleta són en general escasses, amb alguna excepció. És per això que més que contrastar quins punts del Manifest han incorporat els diversos programes, ens hem limitat a fer un recull dels aspectes programàtics de les diferents candidatures que fan referència a la bicicleta de forma explícita, i més en general a la mobilitat.

L’ordre en el document va de major a menor representació parlamentària.

La voluntat ha estat fer aquest recull des de la neutralitat política. En qualsevol cas, més enllà d’aquest document, recomanem a tothom que accedeixi directament als respectius programes per contrastar sense filtres les propostes plantejades, i copsar-ne els enfocaments generals que en una selecció com aquesta són difícils d’apreciar.

JUNTS PEL SÍ

https://juntspelsi.cat/

Programa :

http://juntspelsi.s3.amazonaws.com/assets/150905_Programa_electoral_v1.pdf

Dins el bloc “3.1. Un nou estat del benestar per a tothom”,  l’apartat “Per un transport públic, accessible i de qualitat que garanteixi una mobilitat sostenible i segura” el primer paràgraf fa referència a la mobilitat i a l’ús de la bicicleta en els següents termes:

Tenim un país relativament petit i amb un potent sistema de ciutats. Apostem per una combinació de sistemes de mobilitat, amb el transport públic com la quarta pota de l’Estat del benestar, ja que ha de ser l’eina garant del dreta a l’accessibilitat dels ciutadans. El ferrocarril ha de ser l’espina dorsal de la mobilitat, tant pel que fa a passatgers com a mercaderies, conjuntament amb la carretera, el transport marítim i l’aeri. Alhora, cal prioritzar els sistemes de mobilitat no motoritzada, amb una atenció especial a la seguretat dels vianants i a la promoció de la bicicleta.

PSC

http://www.socialistes.cat/

Programa:

http://www.socialistes.cat/pagina/solucions-justes-i-acordades

Al bloc 1 “Fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació” es fa referència a la lluita contra el canvi climàtic, i hi ha un apartat titulat “Transport accessible i sostenible a l’abast de tothom”, que fa referència entre altres a l’aposta per l’electro-mobilitat.

No s’ha trobat cap referència explícita a la bicicleta.

PPC

http://www.ppcatalunya.com/

Programa:

http://www.ppcatalunya.com/wp-content/uploads/programa_elecotrol_cast_2015.pdf

Cap referència a la mobilitat en general o a l’ús de la bicicleta.

CATALUNYA SÍ QUE ES POT

http://catalunyasiqueespot.cat/

Programa:

http://catalunyasiqueespot.cat/wp-content/uploads/2015/09/CATSIQUESPOT_programa_10-Definitiu-2015-9-11.pdf

Dins el bloc d’”Economia. Per un nou model econòmic”, a l’apartat “2.7. Món urbà: Planificació urbanística” el punt:

“161. En la planificació urbanística, donarem prioritat a les persones vianants, a les bicicletes, zones 30km/h i als espais de trobada/cura/jocs, en detriment de l’espai dedicat a les vies de transport privat i al pàrquing de vehicles.”

Dins el bloc “3. Economia sostenible, estacionària, ecologia i medi ambient”, a l’apartat “3.7. Per una mobilitat que no obligui a tothom a dependre del cotxe” els punts:

“291. Promoure que les empreses puguin desgravar la subvenció dels abonaments de transport públic per a treballadors i treballadores i dels qui van a peu, en bicicleta, on en cotxe compartit.”

“294. Aprovar un Pla estratègic de la bicicleta per potenciar el seu ús per al desplaçament urbà i interurbà, tot garantint la protecció dels ciclistes i la pacificació del trànsit mitjançant el foment d’itineraris de vianants. Articular una xarxa bàsica intermunicipal, fomentant la intermodalitat amb el transport públic, garantir aparcaments segurs per a bicicletes i incentivar els ajuntaments a que en promoguin l’ús.”

Al bloc “7. L’esport, un dret de la ciutadania” el punt:

“834. Afavorir l’ús dels espais públics comunts per la pràctica esportiva per tal que les persones puguin gaudir-ne d’una manera lúdica i saludable (fomentar els reccorreguts per córrer, per anar en bici, fomentar les curses populars, etc.)

Dins el bloc “6. Emancipació juvenil”, dins l’apartat “6.3.Mobilitat” els punts:

“1428. Promoure i fomentar la interconnexió entre centres urbans propers mitjançant carrils bici, apostant per la instal·lació de punts de lloguer de bicicletes i la xarxa urbana de Bicing i promovent aquesta pràctica per al col·lectiu jove.

“1433. Facilitar l’ús combinat de bicicleta i transport públic: fomentar la interconnexió entre centres urbans i propers amb carrils bici.”

“1437. Impulsar un programa d’abast nacional de promoció de la bicicleta entre la gent jove com a mitjà de transport urbà i interurbà sostenible, econòmic i adaptable a múltiples necessitats de mobilitat. Subvencionar la compra de bicicletes per a menors de 35 anys, fer programes de sensibilització als centres educatius i fomentar la instal·lació de serveis de transport públic basats en la bicicleta a les ciutats de més de 50.000 habitants.”

UDC

http://www.unio.cat/

Programa:

http://unio.cat/sites/all/themes/unio/images/PROGRAMA_ELECTORAL_UDC_2015.pdf

Dins el bloc Persones, a l’apartat de Seguretat es proposta una col·laboració permanent i gratuïta amb tots els Ajuntaments de Catalunya en l’àmbit de la mobilitat segura, sostenible i saludable.

Dins el mateix apartat hi ha diverses referències a la formació viària i a la seguretat viària, i es plantegen nous instruments de millora de les polítiques de reducció d’accidents de trànsit, de potenciació de les polítiques de mobilitat saludable.

Dins el mateix apartat es planteja la creació de l’Observatori de la Mobilitat Segura de Catalunya, amb participació d’organitzacions públiques i privades, que treballi per una mobilitat segura, sostenible i saludable al nostre país. Es preveu que l’Observatori sigui l’organisme impulsor de la figura del Gestor de la Mobilitat, amb les funcions, entre altres, de promoure millores en les condicions dels desplaçaments de les bicicletes en el transport públic, i amb l’objectiu entre altres, d’incrementar la mobilitat en camins de bicicleta protegits a la feina.

Dins el bloc “Els Sectors Productius”, a l’apartat d’”Indústria”hi ha un punt que planteja implementar mesures estratègiques pel desenvolupament industrial entre altres en l’àmbit de la mobilitat sostenible.

Dins el bloc “Medi ambient i canvi climàtic”, a l’apartat de “Mobilitat”, hi ha el punt:

“Per aconseguir disminuir les emissions de CO2, impulsarem una xarxa de vies verdes arreu del territori de Catalunya que fomentin el desplaçament sostenible de proximitat”, a banda de promoure l’ús del vehicle elèctric.

CIUTADANS C’S

https://www.ciudadanos-cs.org/

Programa:

http://ciutadans27s.org/wp-content/uploads/2015/09/Programa_CAT.compressed.pdf

Dins el bloc “IX. Infraestructures, transports, habitatge i urbanisme”, en l’apartat de “Transport” hi ha el punt:

  1. Crearem una xarxa de carrils bici que connectin les àrees verdes de les ciutats entre sí, evitant generar trams amb discontinuïtats.

Dins el bloc “VIII. L’energia, font de competitivitat i desenvolupament”, en l’apartat “En l’àmbit del transport” el punt:

  1. Implementarem un programa de sostenibilitat ambiental a la mobilitat i afavorirem un model de mobilitat no motoritzada i el transport públic col·lectiu.

Hi ha referències a l’impuls del vehicle elèctric i a la reducció de tarifes de transport públic per reduir la bretxa social i afavorir tant la mobilitat com la sostenibilitat ambiental a les grans ciutats.

CUP

http://cup.cat/

Programa:

http://cup.cat/sites/default/files/programa_de_la_cup_crida_constituent_27s.pdf

Dins el bloc”Nacionalització i autogestió dels sectors estratègics: energia, aigua i comunicacions” es fa esment al compromís d’impedir qualsevol mena d’operació especulativa relacionada, entre altres, amb la mobilitat de les persones.

Dins el bloc “Per un model territorial al servei de les persones i respectuós amb el medi ambient”, a l’apartat d’”Ordenació del territori i urbanisme” es parla d’introduir en l’ordenació territorial els principis, entre altres, de sostenibilitat, de reducció de la petjada ecològica i adaptació al canvi climàtic. També es planteja entre altres integrar l’avaluació ambiental en la formació dels plans territorials i urbanístics des del seu inici.

També s’esmenta que la gestió urbanística potenciarà fórmules d’economia social, cooperativa i ecològica.

Dins el mateix bloc, a l’apartat d’”Infraestructures i mobilitat” es diu “treballaem per al desenvolupament d’una xarxa de transport públic als servei dels ciutadans i apostarem per un transport de mercaderies amb menys externalitats. Les xarxes ferroviares i les formes de mobilitat sostenible són les eines claus.

Dins el mateix bloc, a l’apartat de “Salut ambiental” es diu: “Cal seguir el mode aplicat amb més èxit a Europa: la implantació de les zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAPs, zones on es limita l’accés del vehicle privat en funció del contamina el vehicle) en les poblacions més contaminades coordinadament amb la incentivació del transport públic. Necessitem més punts de mesura i una important campanya de sensibilització.”

No hi ha cap referència explícita a la bicicleta.

Anuncis